Miraç Gecesinnin Önemi Nedir? Miraç kandilinde Ne Olmuştur?

Miraç Gecesinde ne oldu? Namaz Miraç gecesimi Farz oldu? Miraç Kandili namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Bir gece Kabe–i Muazzama'nın Hatim mevkiinde yatarken, Cebrail (as) gelip mübarek göğüslerini yardı ve....

03 Mayıs 2016 Salı 22:10
Miraç Gecesinnin Önemi Nedir? Miraç kandilinde Ne Olmuştur?
ABONE OL

 

Miraç gecesinnin önemi nedir? Miraç kandilinde ne olmuştur?
 
Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in ruhen ve bedenen, Burak (1) isimli semavi bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya (Beytü'l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna –ki buna İsra denilir–, oradan da bir mi'racla (manevi asansör) yedi kat göklere yükselip ta Sidretü'l–Münteha'ya ulaşması, burada Cebrail'i arkada bırakıp Refref denilen ledünni binitle Allah'ın huzuruna varıp O'nun Zat–ı Akdes'ini yakinen müşahede etmesi ve zaman–mekan üstü konuşması olaylarına Miraç denilir.
 
NAMAZ MİRAÇ'TA MI FARZ OLDU ?
 
İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde (Regaib gecesinden yirmi küsur gün sonra) gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.
 
BEDİÜZZAMAN HAZRETİLERİ
 
Bediüzzaman Hazretleri: “Mi'rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” (2) sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal bir gece olduğunu belirtmişlerdir. Ebu Talip'in ve Hatice (ra) validemizin vefatı ile çok hüzünlenen, müşriklerin üç yıl süren ablukası ve Taiflilerin saldırıları karşısında daralan Allah Rasulü (sas) (ve mü'minler), bu mi'rac olayı ile çok muhteşem bir teselliye ve ihsan–ı İlahiye ve nail olmuştur. üç ayların ilk kandili, Regaip gecesi, ikinci Mi'rac gecesidir. Regaib gecesi, Zat–ı Ahmediye'nin terakki hayatının başlangıcının ünvanıdır. Mi'rac gecesi de Zat–ı Ahmediyenin terakki hayatının zirve noktasının ünvanıdır. (3)
 
Kur'an–ı Kerim'de İsra suresi (17/1) bu İsra olayını anlatır. Necm suresi de İsra'nın devamı olan Mi'rac hadisesini anlatır. (4) Ayetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz yolculuğu, Peygamberimiz (sas) bir çok hadislerinde detaylarıyla anlatmışlardır. (5)
 
MİRAÇ'IN GERÇEKLEŞMESİ
 
Bir gece Kabe–i Muazzama'nın Hatim mevkiinde yatarken, Cebrail (as) gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski haline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. (6) Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. O, fıtri ve tabii olan sütü içti. Bu ise ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mi'rac (manevi asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.
 
ALLAH RESULU SEMAYA YÜKSELDİ
 

1. kat semada: Hz. Adem'le, 2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. kat'ta Hz. Yusuf, 4. kat'ta Hz. İdris, 5. kat'ta Hz. Harun, 6. kat'ta Hz. Musa ve 7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.
 
Melekleri, Cennet ve Cehennem'e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Bütün mülk ve melekut alemlerini dolaştı. (7) Cebrail daha sonra Peygamberimiz (sas)'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu.  Nihayet varlıklar aleminin son sınırı olan Sidretü'l–Münteha'ya ulaştılar. Cebrail:“İşte burası Sidretü'l–Münteha'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım.”dedi. Peygamberimiz (sas)'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mur gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti. İçtiği süt, onun ve ümmetinin fıtratı, yani hilkat–i İslamiyesiydi.
 
CENNET ALEMLERİNİ İZLEDİ
 
Ayrıca şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü'l–Me'va'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Zat–ı Ahmediye Aleyhisselam, burada Refref'e binerek Arş–ı A'la'ya uruç etti ve ta Kab–ı Kavseyn olarak belirtilen “imkan dairesinin bitiş, vücub dairesinin başlama sınırına” ulaştı. Huzur–u Kibriya'da Zat–ı Akdes'e ok yayının iki ucu kadar, hatta daha fazla yaklaştı. (8) Cemalullah'ı perdesiz ve vasıtasız olarak müşahede etti, Onunla zaman ve mekandan münezzeh olarak bikem u keyf konuştu. Daha sonra tekrar Refref'le Sidre'ye geri döndü. Orada Cebrail'i asıl hüviyetiyle –tıpkı ilk defa Hira'da gördüğü şekliyle– gördü. (9) Müteakiben de yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman parçasında dünyaya nüzul eylediler. (10)
 
 
1) Merkepten büyük, attan küçük bu göksel binit beyaz renklidir ve Cennet'ten getirilmiştir. (Nursi, Mektubat, s.303, Envar Neşriyat, İstanbul, 1992). 
2) Said Nursi, Şualar, s.499; Tarihçe–i Hayat, s.598. 
3) Nursi, Sikke–i Tasdik–i Gaybi, s.207. 
4) Necm, 53/1–18. 
5) Buhari, Bed'ü'l–Halk, 6; Enbiya, 22, 43; Müslim, İman, 263, 264; Tirmizi, Tefsir'u–İnşirah, 33–34; Ahmed b. Hanbel, 1/309; Musannef, 14/306; İbn Hişam, Siretü'n–Nebi, 2/44, İhyaü't–Türasi'l–Arabi, Beyrut, Beyrut. 
6) Said Nursi, Sözler, s.525. 
7) Said Nursi, Sözler, s.560. 
8) Necm, 53/9. 
9) Necm, 53/1314. 
10) Said Nursi, Sözler, s. 136, 562. Mi'rac olayının “bast–ı zaman gibi” çok kısa bir sürede olduğuna dair bkz. Nursi, Mesnevi–yi Nuriye, s.197; Said Nursi, Lem'alar, s.17; Gülen, Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar, 2/276, Feza Gazetecilik, İstanbul, 2000. 
Kaynak : Sorularla İslamiyet

 

Miraç Kandili namazı kaç rekattır nasıl kılınır?Miraç Kandili, İslam aleminin müjdelendiği en mübarek gecelerden biridir. Miraç, Peygamber(sav)'in Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yüce makamlara çıkartılması hadisesidir. Peki bu mürabek Miraç Kandili'nde kılınacak namaz kaç rekattır nasıl kılınır? İşte Miraç Kandili ile ilgili detaylar..

MİRAÇ GECESİ KILINACAK NAMAZ

Resulullah(Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Recebin 27. gecesinde 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur, her iki rekatta bir selam verip namazın sonunda 100 kere:  

[Subhanallahi  vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekber.]

"Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'a dır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür." deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da 100 Salatü Şerif okursa bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmadıkça, Allahü teala onun bütün dualarını kabul eder."

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Recebin yirmi yedinci gecesi 2 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve yirmi İhlas suresi okur, namazı bitirince, Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e on kere salavat getirdikten sonra:

[Allahümme inni es'elüke bimüşahedeti esraril-muhıbbıne ve bil-halvetil-leti hassaste biha seyyidel-mürseline hıne esrarte bihi leyleste-sabi 'ı vel-ışrıne en terhame kalbiyel-hazine ve tücıbe da'veti ya ekramel-ekramin.]

" Allah'ım! seni sevenlerin müşahedesi aşkına İsra gecesinde Resullerin Efendisiyle başbaşa kaldığın yirmiyedinci gece hürmetine; hüzünlü kalbime rahmet et ve duamı da kabul et ey sonsuz kerem sahibi olan Allah'ım" derse, muhakkak Allahü Teala, onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. Ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini ihya eder."

* Hasan Basri (RA) şöyle anlatıyor: "Recebin 27.günü olunca, Abdullah ibni Abbas(RA) sabahleyin itikafa girip öğlen vaktinden önceki kerahet saatine kadar namaza devam ederdi. Öğlenin son sünnetini kıldıktan sonra dört rekat nafile namaz kılar ve her rekatta bir Fatiha, birer Felak ve Nas sureleri, üç Kadir suresi ve elli bir İhlas okurdu. Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve: "Bu gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı." derdi.


Son Güncelleme: 03.05.2016 22:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.